top of page
Children in Church

Pirmoji Komunija

Tai dalyvavimas iškilmingose šv. Mišiose, kurių metu vaikas pirmą kartą priima šv. Komuniją – Jėzų Kristų Eucharistijos pavidalu – ir yra kviečiamas įsijungti į katalikų bendruomenės aktyvų gyvenimą, pirmiausia reguliariai dalyvaudamas šv. Mišiose, kurios yra krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė bei žodžu ir gyvenimo pavyzdžiu liudyti Jėzaus Evangeliją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiai svarbiai akimirkai vaikas ruošiasi pažindamas Dievą ir katalikų tikėjimą šv. Rašto ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo pagalba, susipažįsta su Bažnyčios Tradicija, liturginiu gyvenimu, apeigomis ir jų reikšme, kad galėtų būti sąmoningas Dievo išpažinėjas ir gyvas katalikų bendruomenės narys.

 

Pasiruošti ir priimti Pirmąją Komunija niekada nėra per vėlu, todėl yra vaikų ir suaugusiųjų ruošimo Pirmajai Komunijai programa.

 

Mūsų parapijoje pasiruošimas Pirmajai Komunijai anglų kalba vyksta kiekvienais metais.

Vaikų ruošimas lietuvių kalba šiuo metu vyksta pagal poreikį, jeigu susidaro vaikų grupė. Artimiausio pasiruošimo pradžia planuojama 2024 m. rugsėjį. Vyks išankstinė registracija nuo 2024 m. gegužės.

 

Vaikų pasiruošimas Pirmajai Komunijai

 

 

Pirmoji Komunija kartais klaidingai suvokiama kaip graži šventė, panašiai kaip gimtadienis, išsamus pasiruošimas kuriai nėra būtinas. Tai yra klaidingas požiūris.

 

Vaikų ruošimo Pirmajai Komunijai atveju jie yra ruošiami sąmoningam kataliko gyvenimui. Jie pasiruošia dviems sakramentams: Susitaikinimo ir Atgalos sakramentui (išpažinčiai) ir Eucharistijos sakramentui (šv. Mišioms), kurie yra neatskiriama katalikiško gyvenimo dalis.

 

Pasiruošimas susideda iš pamokėlių ir reguliaraus dalyvavimo šv. Mišiose.  Pamokėles veda kunigas ar katechetas, o dalyvavimas šv. Mišiose vaikas praktiškai įsijungia į tikinčiųjų bendruomenės gyvenimą, pritaikydamas įgyjamas žinias bei susipažįsta su bažnytinėmis apeigomis. Pamokėlių metu vaikas susipažįsta su tikėjimo tiesomis, Šv. Raštu, Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymu bei su krikščioniškos moralės principais. Pasiruošimo metu vaikas išmoksta pagrindines maldas, kurios yra reikalingos dalyvaujant šv. Mišiose bei kitose bažnytinėse apeigose.

 

Ruošimosi laikotarpiu būtina kunigui pristatyti vaiko krikšto liudijimą, jeigu vaikas yra krikštytas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas gali ruoštis Pirmajai Komunijai?

 

Ruoštis gali vaikai 8-11 metų amžiaus. Pasiruošimo programa yra sudaryta ir pritaikyta tokio amžiaus vaikams, atsižvelgiant į jų suvokimo galimybes, psichologinę raidą bei sąmoningumo lygį.
Paaugliai ir suaugusieji  Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui ruošiami pagal paaugliams ar suaugusiems pritaikytą programą.

 

Ar gali ruoštis nekrikštytas vaikas?

 

Gali. Pasiruošimas Pirmajai Komunijai apima žinias ir praktinius dalyvavimo šv. Mišiose įgūdžius, kurie reikalingi ruošiantis krikštui. Tokiu būdu, sekmingai baigęs pasiruošimą, vaikas pirmiausia priima Krikšto sakramentą, o po to kartu su kitais Pirmąją Komuniją.

 

Kiek laiko trunka pasiruošimas?

Pasiruošimas anglų kalba trunka dviejus metus. Pasiruošimas lietuvių kalba šiuo metu trunka mokslo metus (rugsėjis-gegužė). Ruošiamasi lankant pamokėles pagal nustatytą tvarkaraštį, bei dalyvaujant šv. Mišiose, kurių metu vaikai susipažįsta su apiegomis ir praktiškai pritaiko įgyjamas žinias.

 

Koks tėvų (globėjų) vaidmuo vaikų pasiruošime?

 

Krikšto apeigų metu vaiko tėvai ir krikštatėviai prisiėmė įsipareigojimą savo vaikus katalikiškai auklėti ir rodyti jiems krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Tai nėra tušti žodžiai. Sėkmingam vaikų pasiruošimui Pirmajai Komunijai nepakanka vien kunigo pastangų. Labai svarbią pasiruošimo dalį sudaro tėvų pagalba vaikams, kai tėvai padeda ruošti namų užduotis, moko maldų ir rodo krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Tėvai yra vaikui didžiausias autoritetas ir pavyzdys, todėl svarbu, kad šis būtų geras. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki numatomos I Komunijos datos tėvai privalo kunigui pristatyti vaiko krikšto liudijimą (originalą ir jo kopiją).

 

Registracija: Kaip? Kada? Kur?

 

 

Dėl pasiruošimo anglų kalba reikia kreiptis į parapijos raštinę.

bottom of page