top of page
Bažnyčios vidus
Bažnyčios titulas (pavadinimas)
20240103_122930.jpg

Bažnyčiai suteiktas "Annunciation of the Blessed Virgin Mary" titulas, kilęs iš Naujajame Testamente aprašomo įvykio, kai angelas Gabrielius apsilankė pas Mergelę Mariją apreikšdamas, kad ji taps Jėzaus, Dievo Sūnaus motina (plg. Lk 1, 26-30).

 

Šis įvykis vaizduojamas freskoje, bažnyčios apsidėje. Titulas suteiktas 1863 metais, kai bažnyčia buvo pastatyta Williamsburg vokiečių katalikų bendruomenės. Lietuviška pirmoji titulo versija buvo "Apreiškimo Panelės Švenčiausios", tačiau ilgainiui nusistovi "Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo" titulas, kuris yra tikslus angliško titulo vertimas. Tačiau Niujorko lietuvių bendruomenės narių jau daugybę metų bažnyčia vadinama tiesiog "Apreiškimo bažnyčia".

Bažnyčios istorija
20240103_122433.jpg

Bažnyčia pastatyta 1863 m. vokiečių katalikų bendruomenės, gyvenusios šiauriniame Williamsburg. Dvidešimtojo amžiaus pradžioje vokiečiai išsikraustė į kitus Niujorko rajonus, o jų vietoje augo lietuvių bendruomenė, kuri norėjo savo maldos namų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913 m. lietuviai, surinkę apie tūkstantį parašų, kreipėsi į Brooklyn vyskupijos vyskupą Charles E. McDonnell su prašymu steigti parapiją lietuviams katalikams. Vyskupas pasiūlė perimti vokiečių beveik apleistą Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, mokyklos ir klebonijos pastatą. Pasiūlymas buvo priimtas ir 1914 m. lietuviai perėmė pakankamai prastos būklės bažnyčios, mokyklos bei klebonijos pastatus ir likusias vokiečių parapijos skolas. Kun. Nikodemas Petkus paskirtas pirmu lietuviškos parapijos klebonu ir pradejo naujos lietuviškos bažnyčios atnaujinimo bei bendruomenės telkimo darbus.

 

Nuo 1930 m. lietuviai pradėjo po truputi keltis iš šiaurinio Williamsburg į kitus Niujorko rajonus ir parapijiečių skaičius pradėjo mažėti, bet parapija aktyviai veikė dar daug dešimtmečių. Paskutinis lietuviškos parapijos klebonas kun. Vytautas Palubinskas dėl sveikatos atsistatydino iš klebono pareigų, o nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. mons. David Cassato, šalia esančios Our Lady of Mount Carmel parapijos klebonas, buvo paskirtas Apreiškimo parapijos administratoriumi. 

 

Brooklyn vyskupijos vyskupo Nicolas DiMarzio sprendimu nuo 2018 m. birželio 1 d. Apreiškimo parapija buvo prijungta prie šalia esančios Our Lady of Mount Carmel parapijos, įsteigiant naują "Our Lady of Mount Carmel - Annunciation of the Blessed Virgin Mary" parapiją.

 

Šiuo metu lietuviams katalikams patarnaujantis kunigas yra šios naujos parapijos vikaras, patarnaujantis lietuvių bei anglų kalbomis.

 

Šv. Mišios lietuvių kalba aukojamos kiekvieną sekmadienį, į kurias vidutiniškai susirenka apie 50 žmonių. Pamaldų metu gieda lietuviškas choras. Po šv. Mišių bendruomenė renkasi parapijos salėje atsigerti kavos ir pabendrauti.

20240103_123520.jpg
bottom of page